Të përbashkëta

Posted on by
sandık sënduk
sans fat, shans
sanskritçe sanskritishtisht
santaj shantazh
santrifüj centrifugë
santur santur
sapka kapelë, shapkë
saraç saraç
saray saraj
sarhos i dehur, çarhosh
sarma sarma
sarraf seraf
sastim shastis
saten saten
sayak shajak
saz saze
seans sesion, seancë
sebep arësye, sebep
sedef sedef
sefertası sefertas
şeker sheqer
selam përshëndetje, selam
sembol simbol
sembolizm simbolizm
semer samar, antiklinal
senarist skenarist
senato senat
sendrom sindromë
sepre cipura
sera serë
seramik qeramike
serasker serasqer
şerbet sherbet
şeriat sharia
şerit shirit
sermaye sermajë
sert i sertë
servi selvi
sevda sevda
sevdalı sevdalli
seyirci dëshmitar, spektator, sehirxhi
seytan shejtan
sezon sezon, stinë
sfenks sfinks
siftah sefte
sıkıldım sikletos
sıklet siklet
siktir siktir
silâh silah
silindir cilindër